Statuten

NUMISMATICA LEUVEN VZW
Ondernemingsnummer 0428.681.996
STATUTEN.

Titel I. Benaming, zetel
Artikel 1. De vereniging draagt de naam “Numismatica Leuven”, vereniging zonder
winstoogmerk; afgekort “Numismatica Leuven VZW.
Art. 2. De zetel is gevestigd te 3000 Leuven, Redingenstraat 98 en ressorteert onder het
gerechtelijk arrondissement Leuven.
Titel II. Doel
Art. 3. De vereniging heeft tot doel de numismatiek te vulgariseren in de breedste lagen van
de bevolking, de jongeren aan te trekken tot de studie van deze wetenschap, en een
doorlopend contact tot stand te brengen tussen de oudere numismaten en de beginnelingen.
Politieke, godsdienstige of taalpropaganda worden niet toegestaan.
Titel III. Leden
Art. 4 De vereniging bestaat uit twee soorten leden: de gewone of werkende leden en de
De gewone leden, hierna verder genoemd als leden, vormen de eigenlijke ledenkring van de
vereniging. De toegetreden leden zijn leden van andere verenigingen met eenzelfde doel, die
door onderlinge akkoorden het recht hebben de activiteiten bij te wonen, doch zonder een
medebeslissingsrecht of stemrecht te bezitten.
Het aantal gewone en toegetreden leden is niet beperkt. Het minimum aantal gewone leden
wordt vastgesteld op drie. De eerste leden zijn de ondergetekende oprichters.
Art. 5 De bevoegdheid nieuwe leden aan te nemen komt uitsluitend toe aan de Raad van
Art. 6 De leden kunnen zich op ieder ogenblik terug trekken uit de vereniging, bij schriftelijk
ontslag gericht aan de Raad van Bestuur.
Wordt geacht ontslagnemend te zijn, het lid dat de door hem verschuldigde bijdrage niet
heeft betaald vóór 1 maart van het lopende werkingsjaar.
De uitsluiting van een lid kan slechts door de Algemene Vergadering worden uitgesproken
met de meerderheid van twee derde van de aanwezige stemmen.
De Raad van Bestuur kan de leden, die zich aan een zware overtreding van de statuten of
van de normen van eer en welvoegendheid schuldig hebben gemaakt, schorsen tot aan de
beslissing van de Algemene Vergadering.
Art. 7 Het ontslagnemende, geschorst of uitgesloten lid en de erfgenamen of
rechthebbenden van het overleden lid, hebben geen enkel recht op vermogen van de
Zij kunnen noch staat, noch rekeningopgave, noch verzegeling, noch boedelbeschrijving
of vorderen.
Titel IV. Bijdrage
Art. 8 De leden betalen een jaarlijkse bijdrage. Het bedrag van deze bijdrage wordt bepaald
door de Raad van Bestuur. Het mag niet meer bedragen dan EUR 250.
Titel V. Algemene Vergadering
Art. 9 De Algemene Vergadering is het hoogste orgaan van de vereniging. Zij bezit de
machten die haar uitdrukkelijk zijn toegekend door de wet of door de onderhavige statuten.
Behoren inzonderheid tot haar bevoegdheid.
1. De wijzigingen van de statuten.
2. De benoeming en afzetting van de bestuurders.
3. De goedkeuring van de begrotingen en van de rekeningen.
4. De vrijwillige ontbinding van de vereniging.
5. De uitsluiting van leden.
Art. 10 De Algemene Vergadering moet minstens eenmaal per jaar worden bijeengeroepen
in de loop van de maand januari of februari; de juiste datum wordt gemeld aan de leden in
het ledenblad van december van het vorige jaar.
Op ieder ogenblik kan een buitengewone Algemene Vergadering van de vereniging worden
bijeengeroepen, door een beslissing van de Raad van Bestuur of op aanvraag van minstens
één twintigste van de leden.
Iedere vergadering wordt gehouden op de dag, het uur en de plaats vermeld in de
oproeping, die verschijnt in het tijdschrift van de vereniging of door uitnodiging gericht tot alle
leden, minstens acht dagen vóór de vergadering.
De agenda wordt vermeld in het oproepingsdocument.
De vergadering kan enkel geldig beraadslagen over de punten die op de agenda vermeld
zijn.
Ieder voorstel dat ondertekend is door één twintigste der leden, moet op de agenda worden
geplaatst.
Art. 11 Ieder lid heeft het recht de vergadering bij te wonen. Hij kan zich niet laten
vertegenwoordigen door een lasthebber. Alle leden hebben gelijk stemrecht, ieder lid
beschikt over één stem. Met andere woorden stemmen bij volmacht wordt niet toegestaan.
Art. 12 De Algemene Vergadering wordt door de voorzitter van de Raad van Bestuur
voorgezeten.
De beslissingen worden bij eenvoudige meerderheid van de tegenwoordige leden genomen,
behoudens andersluidende bepaling in de wet of in onderhavige statuten. Bij staking van
stemmen is het voorstel verworpen.
Art. 13 De Algemene Vergadering kan slechts geldig beslissen over de ontbinding van de
vereniging of wijziging van de statuten indien de bepalingen van de artikelen 8 en 20 van de
wet van zevenentwintig juni negentienhonderd eenentwintig gewijzigd door de wet van twee
mei tweeduizend twee (betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk) worden
nageleefd.
Art. 14 De beslissingen van de Algemene Vergadering worden ingeschreven in een register
van de notulen en worden ondertekend door twee bestuurders. Dit register wordt bewaard in
de zetel, waar alle leden er ter plaatse inzage kunnen van nemen.
Alle leden of derden, die van een belang doen blijken, kunnen uittreksels vragen, die worden
ondertekend door twee bestuurders.
Titel VI. Raad van Bestuur
Art. 15 De vereniging wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit minstens drie leden,
gekozen onder de leden door de Algemene Vergadering, voor een termijn van twee jaar,
steeds door haar afzetbaar.
Art. 16 In geval van vacature tijdens een mandaat, wordt een nieuwe bestuurder door de
Algemene Vergadering benoemd. Hij voltooit in dit geval het mandaat van de bestuurder die
hij vervangt.
De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.
Art. 17 De raad kiest onder zijn leden een voorzitter, een penningmeester en een secretaris.
Ingeval de voorzitter verhinderd is wordt zijn taak waargenomen door een ondervoorzitter of
door de oudste der aanwezige bestuurders.
Art. 18 De raad wordt bijeengeroepen door de voorzitter en/of de secretaris. Hij kan slechts
beslissen indien de meerderheid van de leden aanwezig is.
De Raad van Bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vereniging het eisen en
ten minste tweemaal per jaar.
De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van
stemmen is het voorstel verworpen. Van de beslissingen worden notulen opgemaakt, die na
goedkeuring door de volgende vergadering van de Raad van Bestuur, ondertekend worden
door twee bestuurders en ingeschreven worden in een speciaal register. De uittreksels die
moeten worden overgelegd en al de andere taken worden door de voorzitter en de secretaris
ondertekend.
Art. 19 De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide macht voor het beheer en het
bestuur van de vereniging, uitgezonderd van de handelingen die krachtens de wet van
onderhavige statuten uitsluitend tot de bevoegdheid van de Algemene Vergadering behoren.
Art. 20 De Raad van Bestuur treedt in rechte op in naam de vereniging als eiser en als
verweerder, op vervolging en benaarstiging van de voorzitter.
De akten die de vereniging verbinden worden geldig ondertekend door twee bestuurders die,
ten overstaan van derden, geen staving van hun machten dienen te geven.
Art. 21 Door de bestuurders worden geen persoonlijke verplichtingen aangegaan omwille
van hun mandaat; hun aansprakelijkheid is beperkt tot het vervullen van de hun gegeven
opdracht. Hun mandaat wordt uitgeoefend ten kosteloze titel.
Art. 22 De secretaris, en bij diens afwezigheid, de voorzitter, is gemachtigd, ten voorlopige of
definitieve titel, de vrijgevigheden te aanvaarden die aan de vereniging worden gedaan en
alle nodige formaliteiten te vervullen voor de verkrijging ervan.
Titel VII. Algemene bepalingen
Art. 23 Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december; in afwijking loopt
het eerste boekjaar van de dag van de oprichting tot 31 december 1983.
Art. 24 De rekeningen van het verlopen jaar en de begroting van het volgende jaar zullen
jaarlijks onderworpen worden aan de goedkeuring van de gewone Algemene Vergadering.
Art. 25 De Algemene Vergadering duidt één of meer commissarissen aan, die de juistheid
moeten nagaan van de rekeningen en jaarlijks een verslag aan haar overmaken. Hij of zij
worden benoemd voor twee jaar en zijn herkiesbaar.
Art. 26 In geval van ontbinding van de vereniging benoemt de Algemene Vergadering één of
meer vereffenaars; zij bepaalt hun bevoegdheid en de bestemming die aan de nettoactiva
van het patrimonium moeten worden gegeven.
Art. 27 De Buitengewone Algemene Vergadering gehouden te Leuven op 3 oktober 2010
Tijdens deze Buitengewone Algemene Vergadering werd benoemd:

Voorzitter: Jan VANHAM, wonenden Nerviërstraat 25 te 3000 Leuven
Als secretaris: VAN HERCK Georges, wonende Redingenstraat 98 te 3000 Leuven,
geboren te Leuven op 12/09/1949 (Rijksregisternummer: 49.09.12-271.73).
Penning meester, Frooninckx Michel en  behouden hun mandaat.
Bestuurslid: Karolien VAN DEN ACKER en Peter BUDAI
Art. 28 Alles wat in onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorzien werd, zal worden
geregeld volgens de wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de wet van twee mei tweeduizend
twee, betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk.
Aldus opgesteld te Leuven, op 3 oktober 2010.
(Get.). Michel Frooninckx, Ivo Haine, Jan Vanham, Georges Van Herck.